بخش های شرکت

جایگاه شغلینام مسئولتماس
مدیر عامل و مدیر فنی بند الف و ب هادی بهادریinfo[a]summit.ir
مدیر بخش یکصدسعید اکبرزادهinfo[a]yeksad.com
مدیر بخش رزرواسیونفرشته سفریres[a]summit.ir
مسئول بخش حسابداری و صندوقروشنا جبلیinfo[a]summit.ir
مدیر بخش آی تییوسف زاده
رزرواسیون خارجیفرشته سفریres[a]summit.ir
رزرواسیون خارجیفرنوش صداقتیtour2[a]summit.ir
رزرواسیون خارجیسلطانی
رزرواسیون داخلیمولود دارندهtour3[a]summit.ir
مدیر بخش فروش سامیتسارا پاک
مدیر دفتر فروش چمرانحامد پور اسفندیانی
مدیر دفتر باشگاه انقلابشبنم آیت الهی
مدیر مسئول نشریه گردشنماهادی بهادری

 

Print Friendly