بخش های شرکت

جایگاه شغلینام مسئولتماس
مدیر عامل و مدیر فنی بند الف و ب هادی بهادریinfo[a]summit.ir
مدیر بخش یکصدسعید اکبرزادهinfo[a]yeksad.com
مدیر بخش رزرواسیونفرشته سفریres[a]summit.ir
مسئول بخش حسابداری و صندوقروشنا جبلیinfo[a]summit.ir
رزرواسیون خارجیفرشته سفریres[a]summit.ir
رزرواسیون خارجیسروش گودرزیtour3[a]summit.ir
رزرواسیون داخلیفرنوش صداقتیtour2[a]summit.ir
صدور بلیتامیر قریشیtkt[a]summit.ir
مدیر مالیپروانه ثابت کردار
مدیر بخش آی تییوسف زاده
مدیر بخش هلدساشهره نادری

 

Print Friendly